Spôsob získavania informácií


1. Informácie možno získať

a) osobne na Obecnom úrade Vyšné Valice, Vyšné Valice č.244 počas úradných hodín nasledovne:

pondelok 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

utorok 08:00 – 12:00

streda 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30

štvrtok 08:00 – 12:00

piatok 08:00 – 12:00

b) poštou na adrese: Obecný úrad Vyšné ValiceVyšné Valice č.244, 982 52 Nižná Káloša

c) elektronicky na info@vysnevalice.sk a obecvysnevalice@azet.sk

2. Opravné prostriedky proti rozhodnutiam obce v správnom konaní ako aj v osobitných konaniach je možné podať v lehote stanovenej v rozhodnutí:

a) poštou na adresu obce: Obecný úrad Vyšné ValiceVyšné Valice č.244, 982 52 Nižná Káloša

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

3. Podania (žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti) v súlade s osobitnými predpismi možno podávať:

a) poštou na adrese: Obecný úrad Vyšné ValiceVyšné Valice č.244, 982 52 Nižná Káloša

b) v podateľni obecného úradu počas vyššie uvedených úradných hodín

Obec Vyšné Valice postupuje pri vybavovaní podaní v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ako aj s osobitnými predpismi. Obec pri vybavovaní podaní dodržiava lehoty stanovené právnou úpravou.


Dátum poslednej aktualizácie: 2020-01-24 11:04:30

Dátum vytvorenia: 2020-01-24 11:04:30

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár