Komunálne voľby 2018


Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

   Prečítať text

Kompletné informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky - www.minv.sk/?volby-oso2018

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

·     výkon trestu odňatia slobody,

·     právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

·     pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

 

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

 Dôležité informácie

 Kontaktná osoba ohľadom volieb:

Júlia Magicová, tel.: 047/5595340, e-mail.: obecvysnevalice@azet.sk

Adresa OcÚ:    

Obec Vyšné Valice

Vyšné Valice 244

982 52 pošta Káloša

Slovenská republika     

 

Obecné zastupiteľstvo v o Vyšných Valiciach dňa 15. 08. 2018 schválilo uznesením č. 36 pre volebné obdobie  2018 - 2022 :

a) počet poslancov OZ 5 

b) počet volebných obvodov (ďalej len VO) 1

  

Ku dňu vyhlásenia volieb má obec Vyšné Valice  264 obyvateľov.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre voľby do OZ  v obci Vyšné Valice je 40.

Počet podpisov na podpisovej listine nezávislého kandidáta pre starostu obce  v obci Vyšné Valice  je 40.

 

                   OBEC VYŠNÉ VALICE

                   OBECNÝ ÚRAD,982 52 VYŠNÉ VALICE 244

IČO: 00650111                                                                      DIČ: 2021125205                                    Kontakt: 047/559 5340                                                mail: obecvysnevalice@azet.sk

Vo Vyšných Valiciach, dňa 27.08.2018

 

 

                                           MENOVANIE

 

            ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

 

V zmysle § 169, ods.6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z . o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

                                      menujem

 

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Vyšné Valice

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí , konaných dňa 10.novembra 2018:

 

Júliu Magicovú,

 

Adresa: Obecný úrad, 982 52 Vyšné Valice 244

 

Tel.číslo: 0903 537 299, e-mail: obecvysnevalice@azet.sk

 

 

 

Ján Záhorský

 

 

                                                                                  starosta obce

                                   

                   OBEC VYŠNÉ VALICE

                   OBECNÝ ÚRAD,982 52 VYŠNÉ VALICE 244

IČO: 00650111                                                                      DIČ: 2021125205                                    Kontakt: 047/559 5340                                                mail: obecvysnevalice@azet.sk

Vo Vyšných Valiciach, dňa 27.08.2018

 

 

                                           MENOVANIE

 

            ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

 

 

V zmysle § 169, ods.6 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z . o podmienkach výkonu

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov

                                      menujem

 

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Vyšné Valice

vo voľbách do orgánov samosprávy obcí , konaných dňa 10.novembra 2018:

 

Júliu Magicovú,

 

Adresa: Obecný úrad, 982 52 Vyšné Valice 244

 

Tel.číslo: 0903 537 299, e-mail: obecvysnevalice@azet.sk

 

 

 

Ján Záhorský

 

 

                                                                                  starosta obceDátum poslednej aktualizácie: 2020-01-24 15:10:04

Dátum vytvorenia: 2020-01-24 14:56:09

Technický prevádzkovateľ


G-Net s.r.o.

M.R. Štefánika 5670/62

979 01 Rimavská Sobota

IČO: 44 553 005

E-mail: teledom@gemernet.sk

Tel.: 047/222 44 44

Web: www.gemernet.sk

Vyšné Valice


Obecný úrad

Vyšné Valice 244

982 52 Káloša

IČO: 00 650 111

E-mail: info@vysnevalice.sk

Tel.: 047/559 53 47

Web: www.vysnevalice.sk

Kalendár